Política de Privacitat

Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals (FeMuDaTraCa) El tractament s’efectua complint el Reglament
General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals(LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals (d’ara endavant, FeMuDaTraCa), amb CIF G56388879 i domicili al Carrer de la Cort Reial, 7, 17004 Girona, i adreça electrònica info@femudatraca.cat.

Amb quins criteris tractem les dades personals.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades:

a) Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat.
b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de FeMuDaTraCa, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit al Carrer de la Cort Reial, 7, 17004 Girona, o a l’adreça electrònica info@femudatraca.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

FeMuDaTraCa tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de FeMuDaTraCa.
En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.
En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.
En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui
tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a
transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven
únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a FeMuDaTraCa a l’adreça postal o electrònica. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web ( apdcat.gencat.cat ).
En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se info@femudatraca.cat.